Umeå satsar på smartare färdsätt till och från skolan

Kommuner som engagerar sig aktivt i Gå & cykla får större genomslag på sitt hållbarhetsarbete

Umeå kommuns vision är att växa till 200 000 invånare år 2050. Detta förutsätter en hållbar tillväxt och att fler invånare väljer att färdas på ett hållbart sätt.

– Umeå kommuns målsättning är att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort till 2022. Aktiviteten Gå & cykla bidrar till detta mål, berättar Ida Lundström som arbetar som trafikplanerare på Umeå kommun.

Umeå har deltagit som en aktiv kommun och stöttat utmaningen Gå & cykla sedan 2017. De kommuner som väljer att engagera sig aktivt i utmaningen, uppnår inte bara bättre resultat utan får också ett större genomslag i resten av sitt strategiska hållbarhetsarbete för skolorna lokalt.

– Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan, samtidigt finns det föräldrar som upplever trafiksituationen vid skolorna som otrygga. Om fler skulle gå eller cykla till skolan med sitt barn skulle både trafiksituationen och luften i Umeå bli bättre och barnens hälsa skulle påverkas på ett positivt sätt. Exempelvis förbättras barnens koncentrationsförmåga om de går eller cyklar till skolan. Barn som introduceras till trafikmiljön i tidig ålder blir mer vana av att röra sig i trafiken och lär sig dessutom samspelet i trafiken, vilket kan vara svårare om man blir skjutsad överallt, säger Ida.

Kommunen arbetar aktivt med flertalet Mobility Management koncept och som ett led i detta anställde man i år Karola Fors.

– Jag har nyss utbildat mig till Samhällsplanerare efter att ha arbetat mer än 20 år som lärare på grundskolan. Min kandidatuppsats ”Barns vardagsresor och föräldrars val av färdsätt” knöt an till kommunens tidigare Mobility Management-projekt riktade mot skolor, säger Karola. Vi beslöt att jag tillsammans med kommunen skulle genomföra en studie av föräldrars val av färdsätt. Vi ville skapa oss en bild av de faktorer som föräldrarna beskrev påverkade deras val av färdsätt till skolor och fritidsaktiviteter, samt hur föräldrar relaterar till dessa utifrån ett hälso- och miljöperspektiv, berättar Karola.

En naturlig förlängning av denna studie blev sedan att Karola Fors anställdes för att skapa direktkontakt med skolor och värva fler till den årliga kampanjen Gå & cykla till skolan. Arbetet visade sig vara framgångsrikt. Ett stort antal av kommunens skolor har redan under våren anmält sig att delta i kampanjen för hösten 2020.

Hur går du tillväga för att inspirera fler skolor att delta i Gå & Cykla utmaningen?

– Jag har varit i kontakt med samtliga rektorer i kommunen. Först via mejl där jag kortfattat presenterat kampanjen och sedan erbjudit mig att komma ut och besöka skolan för att berätta mer. Fyra rektorer kontaktade mig direkt. Jag utgår också från målen i läroplanen och hur kampanjen på olika sätt kan kopplas och relateras till kunskapskraven i LGR11. Det känns viktigt att påvisa positiva argument om vinsterna utifrån hållbarhetsperspektiven och trafikmiljön runt skolorna. Utöver detta så har det också inneburit mycket praktiskt arbete med skolbesök, uppföljningar, återkopplingar och telefonsamtal. Rektorerna har reagerat olika. Några har tagit beslut på stående fot och vill vara med i Gå & Cykla medan andra velat stämma av med sin personal först. Ibland har jag frågat efter andra kontaktvägar via exempelvis skolans hållbarhetsgrupp, eller annan personal som skulle kunna vara intresserade. De skolor som varit svårast att få engagemang och deltagande ifrån är de skolor där de uttryckte stor stress över hög arbetsbörda. Skolor som visat intresse har jag haft återkommande kontakt och uppföljning med, berättar Karola.

Hur är skolornas inställning till att få fler att välja aktiv transport till och från skolorna?

– Övervägande pedagoger och rektorer framhåller att det är en viktig fråga. De uttryckte dock oro över att de kanske skulle behöva hjälpa till om föräldrarna använder sig av så kallade avlämningsplatser. De beskrev också farhågor om det skulle innebära extra arbete för dem att delta i kampanjen och risken att de barn som måste åka bil skulle känna sig exkluderade.

Hur är föräldrar och elevernas inställning till att minska bilskjutsandet? 

– Denna fråga knyter direkt an till den intervjustudie som jag genomförde inom min utbildning. Där beskriver samtliga föräldrar att de viktiga faktorerna för dem gällande val av färdsätt är tid, säkerhet och väder. Även praktiska orsaker som barnets ålder och mognad nämns. Tyvärr visade det sig att trots att samtliga deltagande föräldrar var väl medvetna om miljöhänsyn och hälsovinster så var dessa aspekter ej högst prioriterade. Bilen dominerande barnens färdsätt utifrån de rapporteringar som gjordes från en veckas resedagbok.  Vardagspusslets dilemma och bekväma vanor var också avgörande för valet av färdsätt för de deltagande föräldrarna i studien. Några framhöll att de bidrog via samåkning till ett mer miljövänligt beteende. Vid tidigare studier som genomförts i Umeå kommun via projektet Be Green  Umeå visar det sig att barnen tycker att det roligaste färdsättet är att cykla till och från skolan.

Karola hoppas att hennes arbete ska leda till att fler ska motiveras till att välja cykla, gå eller resa kollektivt till skolan. Hon hoppas också att arbetet ska inspirera fler föräldrar att upptäcka fördelarna med alternativa och mer hållbara färdsätt för sitt barn.

– Om de sporras under Gå & Cykla veckorna så kanske det kan leda till en livslång förändring mot mer hållbara färdsätt. Nu när så många skolor och så många barn i Umeå anmält sig till höstens utmaning, så ska det bli jätteintressant att se om man kan notera någon förändring i trafikintensitet runt skolorna. När jag berättade för mina elever om kampanjen och beskrev antalet skolor som anmält sig sa en av dem: ”Wow! Det kommer att vara helt biltomt!”, berättar Karola.

Kommunen hoppas på ett fortsatt bra samarbete med skolorna som kan stärkas genom denna aktivitet.

– Jag hoppas naturligtvis också att vårt arbete ska leda till att fler skolor anmäler sig till Gå & cykla i höst, säger Ida Lundström.

 

Karola Fors & Ida Lundström arbetar med hållbarhetsfrågor på Umeå kommun

 

Fakta - Karola Fors

Arbetar som: Grundskollärare spec/Ma/NO sedan mer än 20 år. Jag är nu också nyutexaminerad Samhällsplanerare.

Gå och cykla till skolan är viktigt för att: Värna om barnens hälsa och att utveckla ett trafiksäkert beteende. Förbättra trafikmiljön och säkerheten kring skolorna. Miljöhänsyn både på lokal och global nivå.

Saker som engagerar mig: Hållbarhetsfrågor

Dold talang: Jag kan åka konståkning.

 

 

Fakta - Ida Lundström

Arbetar som: Trafikplanerare

Gå och cykla till skolan är viktigt för att: Förbättra trafiksituationen kring skolorna, förbättra luftkvaliteten och värna om barnens hälsa.

Saker som engagerar mig: Hållbart resande

Dold talang: Kan instruera i step/stepmuskel och har aldrig ägt en bil