Integritetspolicy


Vi värnar om din personliga integritet
För att vi på Trafikkalendern ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla vissa personuppgifter. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Personuppgifter som samlas in används enbart för administration av projektet Trafikkalendern, vars syfte är att främja barns trafiksäkerhet, miljö och hälsa. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).


Personuppgiftsansvarig

Vita Huset Marknadsbearbetning AB (nedan ”Trafikkalendern”, då Trafikkalendern är det projekt där personuppgifter behandlas) är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen.

Som personuppgiftsansvarig bär Trafikkalendern ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.


Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller:

 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med deltagande i våra aktiviteter och tävlingar.
 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med deltagande och stöttning av projektet.
 • för den personuppgiftsbehandling som sker för leverantörer vid inköp och administration.
 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rekrytering.


Personuppgifter som behandlas

Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att Trafikkalendern ska kunna fullfölja åtaganden mot dig.

Personuppgifter innebär alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person.

Trafikkalendern kan komma att behandla följande av dina uppgifter:

 • Kontaktuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Övrig information som vi mottar från dig, i form av svar på enkäter/tävlingar, samt information om tidigare deltagande.

Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter förutsatt det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som

 • du uppger själv när du deltar i våra tävlingar och aktiviteter.
 • du uppger själv när du blir kund hos oss.
 • du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och samtal.
 • du som leverantör lämnat till oss.
 • vi hämtar från andra källor – t ex UC, allabolag.se

Detta använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Trafikkalendern rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Trafikkalenderns intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna administrera våra aktiviteter och avtal med kunder och leverantörer behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.


Administration av våra aktiviteter

Vi behandlar personuppgifter i samband med att du deltar i våra aktiviteter, samt uppgifter från kontakt med oss, för att kunna administrera våra aktiviteter. Uppgifterna används bland annat för att kunna dela ut vinster m m.
För att säkerställa att tävlingar och aktiviteter genomförts korrekt sparas dessa uppgifter, samt att delar av dessa uppgifter publiceras på hemsidan (både i form av vinnare och i form av presentation av inskickade bidrag).

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.


Utveckling av våra aktiviteter och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du deltar i våra aktiviteter, samt uppgifter från kontakt med oss, som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra aktiviteter och produkter generellt.

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.


Tillhandahålla våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig och för att hantera och leverera våra tjänster och produkter. Vi behandlar även personuppgifter som krävs för att hantera eventuell fakturering och betalning.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.


Kommunikation
Vi använder dina kontaktuppgifter för att fullgöra vårt arbete med, samt utvecklingen av, läromedlet Trafikkalendern.

Rättslig grund: Berättigat intresse, samtycke och fullgörande av avtal.


Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta aktiviteter och tjänster/produkter till dig behandlar vi personuppgifter om vilka aktiviteter du deltar i och/eller vilka tjänster/produkter du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.


Inköp av produkter och tjänster

Vi använder dina kontaktuppgifter som leverantör eller tänkbar leverantör i syfte att kunna inhandla rätt produkter och tjänster, samt att kunna få support i dessa ärenden.

Rättslig grund: Berättigat intresse, samtycke och fullgörande av avtal.


Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.


Rekrytering

Vi behandlar personuppgifter i syfte att utvärdera kandidater.

Rättslig grund: Berättigat intresse


Så länge sparar vi personuppgifter

Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses, syftet med behandlingen och kategorin behandlingen tillhör.

 • Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål (Kund och Leverantör) lagras i minst 7 år.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation samt tillhandahållande av våra produkter och tjänster lagras i 60 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört. Det aktiva kundförhållandet kan upphöra på två olika sätt: aktiv uppsägning från kund, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom support eller kontakt via mejl eller telefon.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av aktiviteter lagras i 12 månader.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av leverantörsrelation lagras i 36 månader efter det att det aktiva leverantörsförhållandet upphört. Det aktiva leverantörsförhållandet kan upphöra på två olika sätt: aktiv uppsägning av leverantör, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom kontakt via mejl eller telefon.
 • Personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering lagras under den tid då rekryteringsprocessen pågår.

Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.


Överföring till tredjepart
Personuppgifter delas aldrig vidare till tredje part om det inte krävs för att på ett eller annat vis administrera projektet Trafikkalendern. Inga uppgifter säljs eller används för extern marknadsföring.

Däremot kan Trafikkalendern komma att överföra dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig (till exempel app för telefonväxel, tryckeri, ekonomisystem eller mailutskickstjänst) samt för drift och backup av interna system.
Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål kring dessa specifika ändamål.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt för respektive ändamål.


Du bestämmer över dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom Trafikkalendern. För att få tillgång till denna informationen behöver du skicka in en signerad skriftlig begäran till den adress som du finner längst ner på denna sida. Du äger också rätten till att få behandlingen begränsad, invända mot behandlingen eller få dina uppgifter raderade.

Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du kontakta oss om detta.

 


Vita Huset AB / Trafikkalendern
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm