Årets längsta skoldag

Kapitel 1

Berättelse på svenska

Det är en morgon i september och Tuva står som vanligt vid Stora stenen intill gång- och cykelvägen och väntar på Salim och Joppe.  Luften är kylig och sommarlovet känns redan långt borta. En gullig ekorre smiter över vägen och klarar sig precis från att bli påkörd av en bil. Tuva såg att det var Ninas pappa som körde. Han har alltid bråttom när Nina ska till skolan. Han såg nog inte ens ekorren, tänker Tuva. Just då kommer Salim och Joppe. De gör sina hälsningsgester och det ska bli roligt att gå till skolan tillsammans. Tvillingarna Wilma och William cyklar samtidigt förbi och plingar glatt på sina ringklockor.

Kompisarna går alltid samma väg till skolan. De kan sin skolväg och känner sig trygga. En gång fick de i uppgift av sin lärare Petter att kartlägga skolvägen och beskriva om det fanns några platser som kändes otrygga. Barnen tyckte att bilarna brukade köra allt för fort utanför Tuvas hus. De beskrev problemet med hjälp av teckningar och skickade in det till kommunens trafikplanerare. Då sänktes hastighetsgränsen och nu kör faktiskt bilarna mycket lugnare utanför Tuvas hus – i alla fall de flesta!

När de kommer till Torpsnåret – det kallas så för det låg ett torp där för länge sedan – får Tuva syn på ekorren igen. ”Den där gulliga ekorren höll på att bli påkörd av Ninas pappa”, berättar hon. Plötsligt försvinner ekorren in i ett hål i snåret som kompisarna aldrig har sett förut. ”Kom, vi ser vart den tog vägen”, säger Salim. ”Tänk på att skolan börjar snart”, varnar Joppe. De kryper in och märker att det är en ganska rymlig tunnel inuti snåret, och längre in nästan som ett rum. ”Det här skulle kunna bli stället för vår hemliga klubb!”, tycker Tuva. ”Vi kallar oss Korreklubben” efter ekorren vi följde efter, föreslår Joppe, och det tycker Tuva och Salim är ett jättebra namn. Det är halvmörkt och precis lagom spännande. De kryper vidare och snart skymtar de utgången. Men vad märkligt, har gatlyktorna tänts igen?

 

Nästa kaptiel ->>

Story in English

It is a September morning and Tuva is standing as usual by the Big Rock
next to the pedestrian and cycle path, waiting for Salim and Joppe. There
is a chill in the air and the summer holidays already feel like a distant
memory. A cute squirrel scurries across the road and just manages to
avoid being run over by a car. Tuva could see that it was Nina’s father
driving. He is always in a rush when taking Nina to school. He probably
didn’t even see the squirrel, Tuva thinks. At that moment, Salim and Joppe
arrive. They exchange greetings and look forward to going to school
together. At the same time, the twins, Wilma and William cycle past,
happily ringing their bells.

The friends always walk the same route to school. They know the way to
school and they feel safe. Once they were asked by their teacher, Petter, to
draw a map of the route they take to school and describe any places
where they did not feel safe. The children thought that the cars usually
drive too fast past Tuva’s house. They described the problem with the help
of drawings and sent them to the traffic planner at their local commune.
That led to a lowering of the speed limit, and now the cars are driving past
Tuva’s house much more slowly – at least most of them!

When they arrive at the Crofter’s Hedge – it is called that because long
ago, there used to be a croft there – Tuva spots the squirrel again. “That
cute squirrel was almost hit by Nina’s dad”, she tells them. Suddenly, the
squirrel disappears through a hole in the hedge that the friends have never
seen before. “Come on, let’s see where it went”, says Salim. “Don’t forget
that school will be starting soon”, warns Joppe. They crawl in and see that
there is a fairly large tunnel in the hedge, and further on it opens up into a
room. “This could be the place for our secret club!”, ventures Tuva. “We’ll
call ourselves the Squirrel Club” after the squirrel we followed”, Joppe
suggests, and Tuva and Salim agree that it is an excellent name. It is quite
dark and a little thrilling. They keep crawling and soon, they spot the exit.
But how peculiar, have the street lights been lit again?

 

Next chapter ->>